Mana Rangatahi ki Kaiteriteri

 

Mana Rangatahi ki Kaiteriteri, January 2019. Photos by David James Photography